B I O G R A P H Y


I N K

from Utsunomiya

L→R 

Drums : Souichiro Nishiura

Vocal Guitar : Shun Nishiya 

Bass Chorus : Ryusei Irie

Guitar Chorus :  Yuta Igarashi

Guitar Chorus :  Shohei Sato